Zhuangzi Quotes

„Life comes from the earth and life returns to the earth.“

Previous Quote Next Quote
6/16 Quote By Zhuangzi
Zhuangzi Quote: Life comes from the earth and life returns to the earth.

Author biography

Zhuangzi
Nationality: Chinese

Topics

Life, Earth, Returns

Looking for more quote authors similar to Zhuangzi?

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Jackie Chan, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Gao Xingjian, Confucius, Zhang Xin, Xun Zi