Freedom Quotes

„I believe in full freedom for Christians of all denominations.“

Previous Quote Next Quote
8/2129 Quote By Vladimir Zhirinovsky
Vladimir Zhirinovsky Quote: I believe in full freedom for Christians of all denominations.

Author biography

Vladimir Zhirinovsky
Author born: April 25, 1946
Nationality: Russian

Topics

Believe, Freedom, I Believe, I Believe In, Christians, Full

Looking for more quote authors similar to Vladimir Zhirinovsky?

Famous Russian quote authors:

Vladimir Putin, Gary Vaynerchuk, Anton Yelchin, Boris Yeltsin, Maria Sharapova, Aleksey Igudesman, Alexei Navalny, Aleksandr Solzhenitsyn, Dasha Zhukova, Leon Trotsky