Lin Yutang Quotes

„The wise man reads both books and life itself.“

Previous Quote Next Quote
4/11 Quote By Lin Yutang
Lin Yutang Quote: The wise man reads both books and life itself.

Author biography

Lin Yutang
Author born: October 10, 1895
Author died: March 26, 1976
Nationality: Chinese

Topics

Life, Wise, Both, Books, Itself, Man, Reads, Wise Man

Looking for more quote authors similar to Lin Yutang?

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Jackie Chan, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Gao Xingjian, Confucius, Xun Zi, Zhang Xin