Jackie Chan Quotes

„I'm crazy, but I'm not stupid.“

Previous Quote Next Quote
99/104 Quote By Jackie Chan
Jackie Chan Quote: I'm crazy, but I'm not stupid.

Author biography

Jackie Chan
Author born: April 07, 1954
Nationality: Chinese

Topics

Looking for more quote authors similar to Jackie Chan?

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Confucius, Gao Xingjian, Xun Zi, Zhang Xin, Liu Xiang