Xun Zi Quotes (38 quotes)

Looking for more quote authors similar to Xun Zi?

Famous philosophers:

Friedrich Nietzsche, Aristotle, Albert Camus, Blaise Pascal, Francis Bacon, Thomas Carlyle, William James, Plato, Annie Besant, Lao Tzu

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Jackie Chan, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Confucius, Gao Xingjian, Zhang Xin, Liu Xiang

Popular Chinese philosophers:

Lao Tzu, Confucius, Zhuangzi, Sun Tzu, Hu Shih, Mencius