Gao Xingjian Quotes (9 quotes)

Looking for more quote authors similar to Gao Xingjian?

Famous novelists:

Salman Rushdie, Chuck Palahniuk, John Updike, Joyce Carol Oates, Aldous Huxley, Umberto Eco, Paulo Coelho, A. S. Byatt, Paul Theroux, Miguel de Cervantes

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Jackie Chan, Zhou Xun, Confucius, Xun Zi, Deng Xiaoping, Zhang Xin, Donnie Yen

Popular Chinese novelists:

Mo Yan

Author information

Gao Xingjian
Author born: January 04, 1940
Nationality: Chinese
Author Profession: Novelist