Confucius Quotes (80 quotes)

Looking for more quote authors similar to Confucius?

Famous philosophers:

Friedrich Nietzsche, Aristotle, Albert Camus, Blaise Pascal, Francis Bacon, Thomas Carlyle, William James, Plato, Annie Besant, Lao Tzu

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Jackie Chan, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Gao Xingjian, Xun Zi, Zhang Xin, Liu Xiang

Popular Chinese philosophers:

Lao Tzu, Xun Zi, Zhuangzi, Sun Tzu, Hu Shih, Mencius