Ai Weiwei Quotes (46 quotes)

Looking for more quote authors similar to Ai Weiwei?

Famous artists:

Yoko Ono, Maurice Sendak, Trey Parker, David Hockney, Marjane Satrapi, Dustin Yellin, Albrecht Durer, Aaron Koblin, Leonardo da Vinci, Marina Abramovic

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Jackie Chan, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Gao Xingjian, Confucius, Xun Zi, Zhang Xin, Liu Xiang

Popular Chinese artists:

Cai Guo-Qiang, Liu Bolin

Author information

Ai Weiwei
Author born: May 18, 1957
Nationality: Chinese
Author Profession: Artist