Nature Quotes

„Human nature is what Heaven supplies.“

Previous Quote Next Quote
9/2807 Quote By Xun Zi
Xun Zi Quote: Human nature is what Heaven supplies.

Author biography

Xun Zi
Nationality: Chinese
Profession: Philosopher

Topics

Looking for more quote authors similar to Xun Zi?

Famous philosophers:

Friedrich Nietzsche, Aristotle, William James, Blaise Pascal, Albert Camus, Karl Popper, Thomas Carlyle, Francis Bacon, Annie Besant, Deepak Chopra

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Deng Xiaoping, Ai Weiwei, Zhou Xun, Lao Tzu, Gao Xingjian, Jackie Chan, Zhang Xin, Liu Xiang, Jet Li

Popular Chinese philosophers:

Lao Tzu, Confucius, Zhuangzi, Sun Tzu, Mencius, Hu Shih