Zhuangzi Quotes (16 quotes)

Looking for more quote authors similar to Zhuangzi?

Famous philosophers:

Friedrich Nietzsche, Aristotle, Blaise Pascal, William James, Albert Camus, Karl Popper, Francis Bacon, Thomas Carlyle, Annie Besant, Xenophanes

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Ai Weiwei, Deng Xiaoping, Zhou Xun, Lao Tzu, Jackie Chan, Gao Xingjian, Zhang Xin, Liu Xiang, Confucius

Popular Chinese philosophers:

Lao Tzu, Confucius, Xun Zi, Sun Tzu, Mencius, Hu Shih