Zhuangzi Quotes (16 quotes)

Looking for more quote authors similar to Zhuangzi?

Famous philosophers:

Friedrich Nietzsche, Aristotle, William James, Blaise Pascal, Albert Camus, Karl Popper, Thomas Carlyle, Francis Bacon, Annie Besant, Xenophanes

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Deng Xiaoping, Ai Weiwei, Zhou Xun, Lao Tzu, Gao Xingjian, Jackie Chan, Zhang Xin, Liu Xiang, Jet Li

Popular Chinese philosophers:

Lao Tzu, Confucius, Xun Zi, Sun Tzu, Mencius, Hu Shih