Zhuangzi Quotes (14 quotes)

Looking for more quote authors similar to Zhuangzi?

Famous philosophers:

Friedrich Nietzsche, William James, Aristotle, Blaise Pascal, Thomas Carlyle, Karl Popper, Xenophanes, Albert Camus, Annie Besant, Deepak Chopra

Famous Chinese quote authors:

Deng Xiaoping, Zhou Xun, Ai Weiwei, Lao Tzu, Ang Lee, Gao Xingjian, Zhang Xin, Jet Li, Jackie Chan, Liu Xiang

Popular Chinese philosophers:

Lao Tzu, Confucius, Xun Zi, Sun Tzu, Mencius, Hu Shih