Xun Zi Quotes (38 quotes)

Looking for more quote authors similar to Xun Zi?

Famous philosophers:

Friedrich Nietzsche, Aristotle, Blaise Pascal, Albert Camus, William James, Karl Popper, Thomas Carlyle, Francis Bacon, Annie Besant, Plato

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Ai Weiwei, Lao Tzu, Deng Xiaoping, Zhou Xun, Jackie Chan, Gao Xingjian, Zhang Xin, Confucius, Liu Xiang

Popular Chinese philosophers:

Lao Tzu, Confucius, Zhuangzi, Sun Tzu, Mencius, Hu Shih