Xun Zi Quotes (38 quotes)

Looking for more quote authors similar to Xun Zi?

Famous philosophers:

Friedrich Nietzsche, Aristotle, Blaise Pascal, Albert Camus, Francis Bacon, William James, Thomas Carlyle, Karl Popper, Annie Besant, Plato

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Gao Xingjian, Jackie Chan, Zhang Xin, Confucius, Liu Xiang

Popular Chinese philosophers:

Lao Tzu, Confucius, Zhuangzi, Sun Tzu, Mencius, Hu Shih