Xun Zi Quotes (38 quotes)

Looking for more quote authors similar to Xun Zi?

Famous philosophers:

Friedrich Nietzsche, Albert Camus, Blaise Pascal, Aristotle, Francis Bacon, Thomas Carlyle, William James, Plato, Lao Tzu, Annie Besant

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Jackie Chan, Zhou Xun, Confucius, Deng Xiaoping, Gao Xingjian, Zhang Xin, Donnie Yen

Popular Chinese philosophers:

Lao Tzu, Confucius, Zhuangzi, Sun Tzu, Hu Shih, Mencius