Xun Zi Quotes (38 quotes)

Looking for more quote authors similar to Xun Zi?

Famous philosophers:

Friedrich Nietzsche, Aristotle, William James, Blaise Pascal, Karl Popper, Thomas Carlyle, Albert Camus, Francis Bacon, Xenophanes, Annie Besant

Famous Chinese quote authors:

Deng Xiaoping, Ang Lee, Zhou Xun, Ai Weiwei, Lao Tzu, Gao Xingjian, Zhang Xin, Jackie Chan, Liu Xiang, Jet Li

Popular Chinese philosophers:

Lao Tzu, Confucius, Zhuangzi, Sun Tzu, Mencius, Hu Shih