Olga Kurylenko Quotes (57 quotes)

Author information

Olga Kurylenko
Author born: November 14, 1979
Nationality: French
Author Profession: Actress