Mo Yan Quotes (18 quotes)

Looking for more quote authors similar to Mo Yan?

Famous novelists:

Salman Rushdie, Chuck Palahniuk, John Updike, Joyce Carol Oates, Aldous Huxley, Umberto Eco, Paulo Coelho, Paul Theroux, A. S. Byatt, Miguel de Cervantes

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Jackie Chan, Zhou Xun, Confucius, Xun Zi, Deng Xiaoping, Gao Xingjian, Zhang Xin

Popular Chinese novelists:

Gao Xingjian

Author information

Mo Yan
Author born: February 17, 1955
Nationality: Chinese
Author Profession: Novelist