Gao Xingjian Quotes (9 quotes)

Looking for more quote authors similar to Gao Xingjian?

Famous novelists:

Salman Rushdie, John Updike, Chuck Palahniuk, Joyce Carol Oates, A. S. Byatt, Aldous Huxley, Paulo Coelho, Miguel de Cervantes, Umberto Eco, Samuel Richardson

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Deng Xiaoping, Ai Weiwei, Zhou Xun, Lao Tzu, Jackie Chan, Zhang Xin, Liu Xiang, Jet Li, Confucius

Popular Chinese novelists:

Mo Yan

Author information

Gao Xingjian
Author born: January 04, 1940
Nationality: Chinese
Author Profession: Novelist