Gao Xingjian Quotes (9 quotes)

Looking for more quote authors similar to Gao Xingjian?

Famous novelists:

Salman Rushdie, John Updike, Chuck Palahniuk, Joyce Carol Oates, A. S. Byatt, Aldous Huxley, Miguel de Cervantes, Paulo Coelho, Umberto Eco, Samuel Richardson

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Ai Weiwei, Deng Xiaoping, Zhou Xun, Lao Tzu, Jackie Chan, Zhang Xin, Liu Xiang, Confucius, Jet Li

Popular Chinese novelists:

Mo Yan

Author information

Gao Xingjian
Author born: January 04, 1940
Nationality: Chinese
Author Profession: Novelist