Deng Xiaoping Quotes (11 quotes)

Looking for more quote authors similar to Deng Xiaoping?

Famous leaders:

Dalai Lama, Henry B. Eyring, Mahatma Gandhi, Ramakrishna, Benjamin Netanyahu, Ezra Taft Benson, Napoleon Bonaparte, Abdallah II of Jordan, Ban Ki-moon, Buddha

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Zhou Xun, Ai Weiwei, Lao Tzu, Gao Xingjian, Zhang Xin, Jackie Chan, Jet Li, Liu Xiang, Andrew Lau

Popular Chinese leaders:

Mao Zedong, Jiang Zemin

Author information

Deng Xiaoping
Author born: August 22, 1904
Author died: February 19, 1997
Nationality: Chinese
Author Profession: Leader