Deng Xiaoping Quotes (11 quotes)

Looking for more quote authors similar to Deng Xiaoping?

Famous leaders:

Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Ezra Taft Benson, Henry B. Eyring, Napoleon Bonaparte, Benjamin Netanyahu, Ramakrishna, Ban Ki-moon, Abdallah II of Jordan, Buddha

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Zhou Xun, Gao Xingjian, Jackie Chan, Zhang Xin, Confucius, Liu Xiang, Xun Zi

Popular Chinese leaders:

Mao Zedong, Jiang Zemin

Author information

Deng Xiaoping
Author born: August 22, 1904
Author died: February 19, 1997
Nationality: Chinese
Author Profession: Leader