Deng Xiaoping Quotes (11 quotes)

Looking for more quote authors similar to Deng Xiaoping?

Famous leaders:

Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Henry B. Eyring, Ezra Taft Benson, Benjamin Netanyahu, Ramakrishna, Napoleon Bonaparte, Abdallah II of Jordan, Ban Ki-moon, Buddha

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Ai Weiwei, Zhou Xun, Lao Tzu, Gao Xingjian, Jackie Chan, Zhang Xin, Liu Xiang, Confucius, Jet Li

Popular Chinese leaders:

Mao Zedong, Jiang Zemin

Author information

Deng Xiaoping
Author born: August 22, 1904
Author died: February 19, 1997
Nationality: Chinese
Author Profession: Leader