Confucius Quotes (80 quotes)

Looking for more quote authors similar to Confucius?

Famous philosophers:

Friedrich Nietzsche, Aristotle, Blaise Pascal, Albert Camus, Karl Popper, William James, Thomas Carlyle, Francis Bacon, Annie Besant, Plato

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Gao Xingjian, Jackie Chan, Zhang Xin, Liu Xiang, Jet Li

Popular Chinese philosophers:

Lao Tzu, Xun Zi, Zhuangzi, Sun Tzu, Mencius, Hu Shih