Ai Weiwei Quotes (46 quotes)

Looking for more quote authors similar to Ai Weiwei?

Famous artists:

Yoko Ono, Trey Parker, Maurice Sendak, Dustin Yellin, David Hockney, Albrecht Durer, Marjane Satrapi, Aaron Koblin, Gustave Moreau, Leonardo da Vinci

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Jackie Chan, Gao Xingjian, Confucius, Zhang Xin, Liu Xiang, Xun Zi

Popular Chinese artists:

Cai Guo-Qiang, Liu Bolin

Author information

Ai Weiwei
Author born: May 18, 1957
Nationality: Chinese
Author Profession: Artist