Ai Weiwei Quotes (46 quotes)

Looking for more quote authors similar to Ai Weiwei?

Famous artists:

Yoko Ono, Trey Parker, Albrecht Durer, Dustin Yellin, Maurice Sendak, Aaron Koblin, Gustave Moreau, David Hockney, Nick Bantock, Brian Selznick

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Deng Xiaoping, Zhou Xun, Lao Tzu, Gao Xingjian, Jackie Chan, Zhang Xin, Confucius, Liu Xiang, Jet Li

Popular Chinese artists:

Liu Bolin, Cai Guo-Qiang

Author information

Ai Weiwei
Author born: May 18, 1957
Nationality: Chinese
Author Profession: Artist