Ai Weiwei Quotes (46 quotes)

Looking for more quote authors similar to Ai Weiwei?

Famous artists:

Yoko Ono, Trey Parker, Maurice Sendak, Dustin Yellin, Albrecht Durer, David Hockney, Aaron Koblin, Marjane Satrapi, Gustave Moreau, Nick Bantock

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Gao Xingjian, Jackie Chan, Zhang Xin, Confucius, Liu Xiang, Xun Zi

Popular Chinese artists:

Liu Bolin, Cai Guo-Qiang

Author information

Ai Weiwei
Author born: May 18, 1957
Nationality: Chinese
Author Profession: Artist