Ai Weiwei Quotes (46 quotes)

Looking for more quote authors similar to Ai Weiwei?

Famous artists:

Yoko Ono, Maurice Sendak, David Hockney, Trey Parker, Leonardo da Vinci, Marjane Satrapi, Aaron Koblin, Dustin Yellin, Marina Abramovic, Albrecht Durer

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Jackie Chan, Zhou Xun, Confucius, Xun Zi, Deng Xiaoping, Gao Xingjian, Zhang Xin, Donnie Yen

Popular Chinese artists:

Liu Bolin, Cai Guo-Qiang

Author information

Ai Weiwei
Author born: May 18, 1957
Nationality: Chinese
Author Profession: Artist